Voorwaarden

Algemene voorwaarden Duikcentrum Leonardo

1. Definities

a. Klant: De natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een overeenkomst heeft gesloten met Duikcentrum Leonardo.
b. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Duikcentrum Leonardo en een klant op grond waarvan Duikcentrum Leonardo aan de klant een product of producten levert.
c. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.
d. Product: de producten en diensten van Duikcentrum Leonardo die in het kader van de overeenkomst met de klant aan de klant worden aangeboden.

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het product van Duikcentrum Leonardo.
b. Duikcentrum Leonardo heeft het recht de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, welke wijzigingen ook gelden ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten. Duikcentrum Leonardo zal daarbij de redelijke belangen van de klanten in acht nemen.
c. De wijzigingen treden in werking dertig dagen na bekendmaking daarvan door Duikcentrum Leonardo op haar website of ander bericht, dan wel op zodanige datum als genoemd in de bekendmaking.
d. Indien een klant een wijziging in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft de klant het recht de door hem of haar gesloten overeenkomst op te zeggen tot de datum waarop de gewijzigde voorwaarden in werking treden.
e. Blijft een klant gebruik maken van de producten van Duikcentrum Leonardo nadat de gewijzigde voorwaarden in werking zijn getreden, dan wordt de klant geacht de gewijzigde voorwaarden te hebben geaccepteerd en blijft de overeenkomst van kracht.

3. Betaling

a. Het verschuldigde bedrag voor een product dat bij Duikcentrum Leonardo wordt afgenomen, moet voor aanvang volledig zijn betaald. Indien er geen (volledige) betaling heeft plaatsgevonden, of er niet betaald wordt volgens betalingsafspraak, volgt uitsluiting van deelname zonder restitutie.
b. Betaling van het totaal bedrag van een factuur dient binnen 14 dagen naar dagtekening voldaan te zijn.
c. Bij aankoop van een product waarbij cursusmateriaal verstrekt wordt, dient altijd een aanbetaling gedaan te worden. De hoogte van deze aanbetaling is afhankelijk van het cursusmateriaal dat vertrekt wordt en wordt vastgesteld door Duikcentrum Leonardo.

4. Annuleren door klant

a. Een klant heeft binnen de betaaltermijn van de factuur (14 dagen na dagtekening) het recht de aankoop van het product van Duikcentrum Leonardo te annuleren, waarmee de verplichtingen tussen klant en Duikcentrum Leonardo komen te vervallen.
b. Een klant kan een product tot vier weken voor aanvang (start datum) van het product kosteloos annuleren. (Met uitzondering van duikreizen! zie punt g)
c. Indien een klant binnen vier weken voor aanvang van het product wil annuleren, worden er annuleringskosten in rekening gebracht ten bedrage van 15% van het factuur bedrag. (Met uitzondering van duikreizen! zie punt g)
d. Indien een klant binnen een week voor aanvang van het product wil annuleren, worden er annuleringskosten in rekening gebracht ten bedrage van 50% van het factuur bedrag. (Met uitzondering van duikreizen! zie punt g)
e. Restitutie bij annulering van aangeschafte cursusmaterialen is alleen mogelijk als de materialen verkeren in nieuw staat. Dit ligt ter beoordeling bij Duikcentrum Leonardo.
f. Indien blijkt dat de klant door fysieke beperkingen niet in staat is om te duiken, wordt een deel van het cursusgeld terugbetaald. De hoogte van deze restitutie wordt bepaald door Duikcentrum Leonardo.
g. Annuleren van een geboekte duikreis bij Duikcentrum Leonardo is niet mogelijk. De klant dient zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.

5. Annuleren door Duikcentrum Leonardo

Duikcentrum Leonardo heeft het recht een product te annuleren, waarmee de wederzijdse verplichtingen tussen klant en Duikcentrum Leonardo komen te vervallen. Eventuele gemaakte betalingen door de klant zullen worden gerestitueerd.

6. Voortijdige beëindiging

Indien een klant na aanvang van een opleiding besluit om voortijdig te stoppen, is er geen mogelijkheid tot restitutie.

7. Verstrekking duikbrevet

a. Een klant moet de volledige opleiding afronden en voldoen aan de uitvoering en brevettering vereisten zoals voorgeschreven door PADI.
b. De instructeur die aangesteld, ingehuurd of ingezet is door Duikcentrum Leonardo beoordeeld of de klant voldoet aan de uitvoering vereisten.
c. De klant dient te hebben voldaan aan de bijbehorende betalingsverplichting.

8. Prijzen

De op de internetsite vermeldde prijzen kunnen te allen tijde en zonder opgaaf van
reden worden gewijzigd.

9. Uitleen boeken

In overleg kan voor sommige PADI (Specialty) Duikcursussen het bijbehorende boek
worden geleend voor maximaal 2 weken. Hiervoor moet een borg worden betaald. Als
het boek niet binnen de voorgenoemde termijn wordt geretourneerd, of het boek wordt
beschadigd geretourneerd, dan wordt de verkoopprijs van een nieuw boek van de
borg afgetrokken. De klant mag het beschadigde exemplaar dan houden.

10. Opkomstverplichting

a. De klant is verplicht zich aan de wederzijds gemaakte afspraken te houden.
b. Indien de klant te laat, of helemaal niet, komt opdagen, behoudt Duikcentrum Leonardo zich het recht voor de klant voor verdere deelname aan de cursus uit te sluiten / of gemaakte kosten in rekening te brengen.
c. De hoogte van deze kosten wordt bepaald door Duikcentrum Leonardo.
d. De klant bepaalt, nadat de hoogte van de kosten aan hem zijn medegedeeld, of
hij / zij opteert voor beëindiging van de cursus of voor bijbetaling.
e. Bij beëindiging van de cursus krijgt de klant een refferal mee waarop vermeld staat welke delen van de cursus hij met succes voltooid heeft.

11. Vervoer

De klant is verantwoordelijk voor vervoer van zichzelf en van de door hem gebruikte materialen naar de opleiding locaties en duikschool.

12. Verantwoordelijk gebruikt materiaal

a. De klant is verplicht zorgvuldig met het materiaal dat hem door Duikcentrum Leonardo is verstrekt om te gaan.
b. Wanneer er desondanks toch spullen kwijtraken of beschadigd raken, worden de kosten van de schade volledig op de klant verhaald.

13. Privacy en gegevensbescherming

a. Op de overeenkomst, alsmede op alle met de uitvoering van de overeenkomst samenhangende handelingen van Duikcentrum Leonardo is de Nederlandse wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens van toepassing.
b. Persoonlijke gegevens zullen nooit zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant aan derden worden verstrekt. (uitzondering punt c.)
c. De gegevens die voor de klant op de brevetaanvraag worden ingevuld, zullen aan de betreffende brevetterende instantie worden verstrekt en vervolgens onder de privacy- en gegevensbeschermingsregels van deze instantie vallen.
d. In een noodgeval waarbij de klant niet meer beslissingsbekwaam is, zullen eventuele medische gegevens aan een arts worden verstrekt die vervolgens onder medische privacy- en gegevensbeschermingsregels vallen.

14. Medische verklaring / Verklaring van Risico’s en Aansprakelijkheid / Verklaring van
Kennisneming en Begrip

a. Een klant die deelneemt aan een Padi programma of opleiding verzorgt door Duikcentrum Leonardo ontvangt een Medische verklaring / Verklaring van Risico’s en Aansprakelijkheid / Verklaring van Kennisneming en Begrip.
b. Duikcentrum Leonardo mag de klant vragen deze verklaringen te lezen, naar waarheid in te vullen en te ondertekenen.
c. Indien de klant één van de vragen van de medische verklaring met JA heeft beantwoord, dient de klant een bewijs van goedkeuring te overleggen, afgegeven door een keuringsarts voor de duiksport, alvorens deel te kunnen nemen aan het programma / opleiding.
d. Indien de klant niet voldoet aan de punten 13 b en 13 c, dan mag Duikcentrum Leonardo de klant weigeren het product te leveren.
e. Indien de klant niet voldoet aan de punten 13 b en 13 c, dan blijft de klant Duikcentrum Leonardo de kosten voor het product onverminderd schuldig.
f. Indien als gevolg van punt 13 d de klant niet aan de opleiding / programma kan deelnemen, dan zal Duikcentrum Leonardo zich inspannen om de klant op een later moment aan de opleiding deel te laten nemen.
g. Indien een klant bij punt 13 c door een keuringsarts wordt afgekeurd voor de duiksport en voor deelname aan het product verzorgd door Duikcentrum Leonardo, dan heeft de klant recht op restitutie van het door hem betaalde factuur bedrag, minus de gemaakte kosten door Duikcentrum Leonardo en de aanbetaling voor de cursusmaterialen. (zie ook punt 3 e)

15. Lidmaatschap duikteam

a. Een klant kan uitsluitend lid worden van het duikteam van Duikcentrum Leonardo door het lidmaatschapsformulier verstrekt door Duikcentrum Leonardo volledig in te vullen en te ondertekenen.
b. Door het invullen van het lidmaatschapsformulier tekent de klant voor een automatische incasso.
c. Het lidmaatschapsgeld wordt 1 maal per jaar door Duikcentrum Leonardo geïnd via een automatische incasso.
d. Duikcentrum Leonardo heeft het recht om de hoogte van Lidmaatschapsgeld te wijzigen. Duikcentrum Leonardo zal de klant hierover tijdig informeren. Bij wijziging van het lidmaatschapsgeld heeft de klant het recht van opzegging zonder opzeg termijn.
e. Opzegging door de klant dient schriftelijk bij Duikcentrum Leonardo. Er wordt een opzeg termijn van vier weken gehanteerd.
f. Duikcentrum Leonardo heeft het recht om zonder opgaaf van reden klanten te weigeren of leden te royeren.